Građevinska dozvola

Dokumentacija građevinska dozvola

Dokumentacija

Građevinska dozvola

Prije nego što uopće pomislite o gradnji kuće razmislite o nabavci građevinske dozvole. Svakako Vam je potrebna pravovaljana građevinska dozvola koju ćete nabaviti u svojem gradu, naravno ako Vaš grad ima više od 35.000 stanovnika ili ako grad sjedište od Vaše županije ali i u u svim uredima drugih općina i gradovima na području županije.

Popis nadležnih ureda pronaći ćete na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor a potrebno ga je proslijediti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine.

Sustav e-dozvole omogućava da se građevinska dozvola izrada i elektroničkim putem. On se primjenjuje na području cijele Republike Hrvatske a dinamika izdavanja dozvola ovisi o organiziranosti županijskih i gradskih nadležnih tijela.

Više o samom sustavu saznajte putem informacijskog sustava Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, namjenjenog izdavanju jedinstvenog akta za građenje.

Glavni projekt

Uz zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt prilažu se preslika katastarskog plana te opis i prikaz zahvata koji se namjerava provoditi. Obavijest o posebnim uvjetima izdaje se u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.

Izdavanje građevinske dozvole

Građevinska dozvola postaje pravomoćna ako nije izjavljena žalba niti pokrenut upravni spor.
Građevinska dozvola izdaje se nakon postupka u kojem se provjeravaju uvjeti za izdavanje. U tijeku postupka izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se:

  • jesu li uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti i izdane sve propisane potvrde glavnog projekta,
  • je li glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom,
  • je li glavni projekt izradila ovlaštena osoba,
  • je li glavni projekt propisno označen,
  • je li glavni projekt izrađen tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova,
  • je li donijet urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja,
  • je li strankama u postupku dozvoljen uvid u spis predmeta.

Građevinska dozvola osim za gradnju objekata izdaje se i za prenamjenu i proširenje postojećeg objekta te za adaptaciju. Građevinska dozvola za gradnju kuće vrijedi 3 godine, što znači da se unutar 3 godine može započeti gradnje. S druge strane svi započeti radovi moraju se okončati između 3 do 5 godina.

Detaljnije na www.gov.hr

Projektna dokumentacija

Građevinski radovi – početak gradnje

U roku od 8 dana prije početka građevinskih radova dužni ste se javiti nadležnom tijelu da počinjete s granjom, te tko je izvođač a tko nadzorni inžinjer građevinskih radova.

Pribavljanje uporabne dozvole

Izgrađenom objektu potrebno je pribaviti uporabnu dozvolu koja se izdaje u roku od 8 dana nakon tehničkog pregleda objekta. Kada dobijete potrebnu dozvolu objekat upisujete u zemljišnnu knjigu i katastar.

Adaptacije Rudi

Kao glavni izvođač građevinskih radova, osigurat ćemo za Vas svu dokumentaciju. Osim što se kontrola kvalitete radova, sukladno zakonu, vrši preko nadzornog inženjera. Adaptacije Rudi garantira najbolja rješenja te pribavljanje dokumentacije i atesta potrebnih za ishođenje uporabne dozvole.
Dugogodišnje iskustvo, profesionalnost i stručnost naše tvrtke Adaptacije Rudi, garantira izvođenja cjelokupnih građevinskih radova u zadanom roku. Garantiramo za kvalitetu izvedenih radova, držimo se ugovornih rokova te nudimo povoljne cijene, uz maksimalno pridržavanje svih pravila struke. Zadovoljstvo naručitelja izvedenih radovima iznad sveg nama je najvažnije.